กระดานสนทนาเกี่ยวกับศาสนาครับ

อยากทราบว่า ท่านมีความคิดเห็นด้วยหรือไม่กับประโยคที่ว่า

“ศาสนาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจและเป็นหลักประกันให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”

ภาพยนต์เกี่ยวกับศาสนา

ภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติของศาสนายูดาห์ คริสต์ และอิสลาม

เรื่อง บัญญัติ 10 ประการ จากพระเจ้า ซึ่งเป็นที่มาของการทำความเข้าใจถึงความเกี่ยวเนื่องกันของศาสนายูดาห์ คริสต์ และอิสลาม ซึ่งนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันครับ

การ์ตูนเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า จะทำให้ทราบพุทธประวัติอย่างง่ายครับ ใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี

นี่เป็นวีดีทัศน์เกี่ยวกับพิธีกรรมที่เรียกว่าการละหมาด หรือ นมาซ ของศาสนาอิสลามครับ

เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม

มนต์ ทองชัช. ศาสนาสากล. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.

วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 2441-2505. ศาสนาสากล.กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2546.

พระจำเนียร กิตติวุฑโฒ.ศาสนาสากล ฉบับสากล และศิลปะการดำเนินชีวิต.กรุงเทพฯ : พระจำเนียร กิตติวุฑโฒ, 2545.

สุเมธ เมธาวิทยกุล.ศาสนาเปรียบเทียบ.กรุงเทพฯ : ทิพย์อักษร, 2525

คุณค่าของศาสนา

 1. ศาสนาให้ความคิดเชิงปรัชญา กล่าวคือ ศาสนาได้อธิบายความจริงแท้ และการเกิดของโลกและชีวิต ว่าโลกและชีวิตเกิดจากอะไร มีคุณลักษณะทำให้มนุษย์มีที่มาในการอ้างเหตุผล เช่น การสืบสาวหาต้นเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ได้ ย่อมทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นต้น
 2. ศาสนากำหนดในด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายความว่า ศาสนามีส่วนช่วยให้การหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ ทั้งในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทำให้เกิดความสะดวกในการปกครองขึ้นด้วย
 3. ศาสนาทำให้มนุษย์มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พ้นจากความป่าเถื่อน ทำให้มนุษย์สามารถควบคุมตนเองได้ หรือระงับจิตใจได้นั่นเอง
 4. ศาสนาให้ความคิดในหลักศรัทธาว่าทำความดีได้รับผลดีตอบแทน ทำชั่วจะต้องได้รับโทษ จากอำนาจเหนือมนุษย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้ค่านิยม ตลอดจนความคิดความเชื่อของบุคคล และกลุ่มบุคคลเป็นไปในแนวทางที่ดีงามอยู่ในกรอบของศีลธรรมจรรยามากยิ่งขึ้น
 5. ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจในยามชีวิตมนุษย์ประสบปัญหา
 6. ศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ศิลปะ วรรณกรรม และประเพณี ของมนุษย์

  ศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งที่มนุษย์นำมาจากศาสนา

  ศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งที่มนุษย์นำมาจากศาสนา

ประเภทของศาสนา

ศาสนาในโลกถึงแม้จะมีมากแต่ถ้าจัดเป็นประเภทก็ได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ศาสนาประเภทเทวนิยม (Theism) คือศาสนาที่เชื่อว่ามีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเทพเจ้าทั้งหลาย หรือที่เรียกกันว่า พระเจ้า พระองค์เป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งและเชื่อกันว่าพระเจ้าอาจจะติดต่อกับมนุษย์ โดยผ่านทางศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ เช่น พระอัลเลาะห์ทรงติดต่อกับท่านนบีมูฮัมหมัด พระยะโฮวาห์ทรงติดต่อกับท่านโมเสส เป็นต้น ศาสนาประเภทนี้อาจแบ่งแยกออกไปได้อีก ตามจำนวนพระเจ้าที่นับถือ คือ

1.1 เอกเทวนิยม (Monotheism) เชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดมีองค์เดียว เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น

คริสต์ 13567788411356779318l

1.2 ทวินิยม (Dusltheism) เชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดมีสองพระองค์ เช่น ศาสนาโซโรอัสเตอร์

Ahuramazda

1.3 พหุเทวนิยม (Polytheism) เชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดมีหลายพระองค์ เช่น ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

enlight-vishnu1(1)

2. ศาสนาประเภทอเทวนิยม (Atheism) ศาสนาประเภทนี้ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง ไม่เชื่อว่ามีเทพเจ้าหรือพระเจ้าคอยบันดาลให้บุคคลเจริญหรือเสื่อม แต่เชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและเชื่อว่าการกระทำเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ศาสนาประเภทนี้เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน เป็นต้น

D01    109067695

องค์ประกอบของศาสนา

ศาสนาจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

 1. ศาสดาหรือผู้ตั้งศาสนา
  1333525761 original_10593511
 2. ศาสนธรรม หรือ คัมภีร์ทางศาสนา คือคำสอน ซึ่งเป็นหลักความเชื่อ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นับถือได้ปฏิบัติตาม
  20080404366[1] pict-05[1] quran_red
 3. ศาสนวัตถุ เป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของศาสนา
  religious_syms
 4. ศาสนบุคคล หรือผู้สืบทอดศาสนา คือการนำหลักคำสอนของศาสนาไปเผยแพร่หรือปฏิบัตินั่นเอง
  __paragraph_111_933 mohammed-hammami จำเนียร-สันติสุขนิรันดร์
 5. ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมของแต่ละศาสนาที่ศาสนิกชนของศาสนานั้นๆพึงปฏิบัติ
  harom4 page855442
 6. ศาสนสถาน หรือ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  4a6fe89cf2b4d 492274-topic-5 GL1192117849Qj

ลำดับความเชื่อทางศาสนา

 1. นับถือธรรมชาติ (Animatism) เชื่อว่าธรรมชาติมีชีวิต มีอำนาจบันดาลสิ่งต่างๆ
 2. นับถือผีสาง เทวดา (Animism) เชื่อว่าวิญญาณที่มีอำนาจบังคับมนุษย์ เช่น ผีแถน ผีฟ้า
 3. บูชาบรรพบุรุษ (Ancester worship) เชื่อในอำนาจของผู้ที่ตายไปแล้ว เช่น การไหว้บรรพบุรุษของชาวจีน
 4. นับถือเทพเจ้าหลายองค์ (Polytheism) เชื่อว่าในธรรมชาตินั้นจะมีอำนาจในแต่ละด้าน โดยแต่ละด้านจะมีผู้กำกับ ดูแล โดยส่วนมากมักเกิดมาจากจิตนาการของมนุษย์เอง เช่น ศาสนาฮินดู, เทพเจ้ากรีก, เทพเจ้าอียิปต์
 5. นับถือเทพประจำกลุ่ม (Heno – theism) เชื่อว่ามีเทพเจ้าประจำกลุ่ม/เผ่า ของตน
 6. นับถือพระเจ้าองค์เดียว (Montheism) เชื่อว่ามีเทพเจ้าองค์เดียวบันดาลทุกสิ่ง
 7. การยึดหลักเหตุผล (Logic) ใช้เหตุผลทางตรรกะในการพิจารณาสรรพสิ่ง เช่น ศาสนาพุทธ

มูลเหตุของการเกิดศาสนา

 1. ความกลัวปรากฏการณ์ธรรมชาติ สมัยโบราณเมื่อมนุษย์ประสบกับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ มนุษย์นั้นไม่สามารถหาคำอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ จึงคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านั้น นั่นก็คือเทพเจ้า และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้น มนุษย์จะต้องจงรักภักดี ด้วยการทำพิธีบูชาต่างๆ เป็นต้น
  146318
 2. ความต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ เป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดศาสนา และนักการศาสนาหลายท่าน กล่าวว่า “ความกลัวเป็นต้นเหตุให้เกิดศาสนา” กล่าวคือ ความกลัวเป็นเหตุให้เกิดความต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ และความต้องการความอบอุ่นทางจิตใจนี่เองที่เป็นต้นเหตุให้เกิดศาสนา
 3. ความไม่รู้ (อวิชชา) คือการไม่รู้จริงในธรรมชาติ ไม่รู้จริงในเรื่องลึกลับ ในเรื่องการตายและในเรื่องวิญญาณ
 4. ความต้องการความรู้แจ้งความจริงแห่งชีวิต เป็นมูลเหตุให้เกิดศาสนา ศาสนาประเภทนี้เป็นฝ่ายอเทวนิยม เน้นความรู้แจ้งประจักษ์ความจริงเป็นสำคัญ

  เจ้าชายสิทธัตตถะ บำเพ็ญทุกรกิริยาเพื่อต้องการหาทางออกของชีวิต

  เจ้าชายสิทธัตตถะ บำเพ็ญทุกรกิริยาเพื่อต้องการหาทางออกของชีวิต

 5.  ความต้องการหาหลักประกันสังคม หรือ ความต้องการความสงบสุขของสังคม ด้วยเหตุที่ว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันยังไม่สามารถทำให้สังคมสงบสุขได้ทั้งหมด ดังนั้นการมีหลักธรรมทางศาสนามาช่วยขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ก็จะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้มากขึ้น

ศาสนาคืออะไร

ทำไมเราเกิดมาเราต้องนับถือศาสนาด้วยครับ ?

             คำว่า “ศาสนา” ที่ใช้ในภาษาไทย มาจากคำศัพท์ภาษาบาลีว่า “สาสน์” และภาษาสันสกฤตว่า “ศาสน์” หมายถึง คำสั่งสอน ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Religion” หมายถึง ความสัมพันธ์ (ทางวิญญาณ) ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า (มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า Religio แปลว่า สัมพันธ์ หรือผูกพัน)

 OneWorldReligion1

sirichok099

World Heritage Sites in Thailand

jongkolnee077

ความลับแห่งลุ่มน้ำไนล์

thepin085

ท่องอาณาจักรธนบุรี

wonderful europe of the world

ท่องแคว้นแดน "ยุโรป" สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

kenika076

เส้นทางการเดินเรือ

nisakorn087

ดินแดนอาณาจักรสุโขทัย

jiraporn080

อเมริกาเหนือดินแดนแห่งความทรงจำ

Neighboring Countries of Thailand

Asian stories, folk tales and life.

Australia With wannipha096

เที่ยวออสเตรเลีย ดินแดนแห่งเมืองจิงโจ้

pattraporn094

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

julaluk081

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

lalita125

บทบาทของรัฐบาลกับการพัฒนาประเทศ

worapon095blog

A topnotch WordPress.com site

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.